ફોન નંબર ને આધાર કાર્ડ સાથે જોડવા માટે કોઈ પણ પ્રકાર ના ડોકયુમેંટ ની જરૂર નથી. :UIDAI

જો તમે પણ તમારા આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઇલ નંબર ઉમેરવાની ચિંતા કરો છો  તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. હવે તમે કોઈપણ દસ્તાવેજ વિના મોબાઇલ નંબરને તમારા આધાર કાર્ડ સાથે … Read More

 16,647 Views